search icon my accountcountry selector

JURIDISCHE INFORMATIE


INTELLECTUEEL EIGENDOM

De informatie op de website www.kelloggs.be mag enkel voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik voor commerciële of andere doeleinden is simpelweg ten strengste verboden. Bovendien zijn de elementen op onze website (logo’s, tekeningen, slogans, personages, enz.) de exclusieve eigendom van de Kellanova. Ze worden beschermd door de België wetgeving inzake intellectuele eigendom en door internationale verdragen en akkoorden inzake de bescherming van de auteursrechten. Zo is het formeel verboden om de inhoud integraal of gedeeltelijk te wijzigen, weer te geven of te reproduceren voor niet-privégebruik. Dit verbod geldt ongeacht de methode van reproductie, weergave en/of wijziging, en ongeacht de duur ervan.

De inhoud van de website van de Kellanova is beveiligd tegen kopiëren en verspreiden op grond van internationale wetten en verdragen inzake auteursrecht. Copyright © 2023 Kellanova. Alle rechten voorbehouden.

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Noch de Kellanova, noch zijn dochterondernemingen, bestuurders of werknemers zijn aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden op deze website. De Kellanova besteedt de grootste zorg aan zijn websites en stelt alles in het werk om ze te voorzien van kwaliteitsvolle informatie. De Kellanova kan echter geen absolute garantie bieden over de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. De Kellanova, die onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade te wijten aan het foutieve gebruik van informatie en/of informatie die onnauwkeurig of onvolledig zou blijken.

De Kellanova, zijn dochterondernemingen, bestuurders en werknemers kunnen geen enkele garantie bieden over de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie, teksten, logo’s, koppelingen of andere elementen van de website. De Kellanova, zijn dochterondernemingen, bestuurders en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van inkomsten of opbrengsten, als gevolg van het gebruik van de elementen op de website. De Kellanova behoudt zich het recht voor de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Hij behoudt zich eveneens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving functies van de website geheel of gedeeltelijk uit te schakelen of op te schorten. De Kellanova verschaft informatie om puur informatieve doeleinden. Het bedrijf spant zich in om de website nauwkeurig en actueel bij te houden. Toch kan hij geen enkele garantie bieden omtrent de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van deze informatie.

Laatste versie 01 Maart 2006.