BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN COOKIES
HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN EN BEHEREN

Belangrijke informatie

Kellogg Europe Trading Limited respecteert uw recht op privacy in het domein van de online communicatie wanneer u onze websites gebruikt en elektronisch met ons communiceert. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen voor uw persoonlijke gegevens en we beheren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Merk op dat Kellogg’s de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens is. De beginselen van deze privacyverklaring zijn van toepassing op alle gegevensbeheerders binnen de Kellogg-groep wanneer zij als gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens ontvangen voor de doeleinden die in deze verklaring staan beschreven, namelijk de verwerking van de gegevens om te kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten op de Kellogg-websites.

Over de persoonlijke gegevens die u aan Kellogg’s hebt verstuurd, hebben we onszelf een aantal belangrijke vragen gesteld waarvan we denken dat u ze graag beantwoord wilt hebben. Deze antwoorden zullen u informeren over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de maatregelen die we treffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van die gegevens te verzekeren. Wij hopen dat u deze informatie nuttig vindt.

Als u nog vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of over deze verwerkingsmethode, dan kunt u contact opnemen met Kellogg’s op het adres vermeld in vraag 5 hieronder.

Wij hebben dit privacybeleid zodanig opgesteld dat u niet alles hoeft te lezen om een antwoord op een specifieke vraag te vinden. Uiteraard staat het u vrij om het in zijn geheel te lezen als u dat wenst. Hieronder vindt u de volledige tekst.

Klik op een van de onderstaande onderwerpen om doorverwezen te worden naar de relevante paragraaf.

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelt Kellogg’s via deze website en op welke manier doet Kellogg’s dat?
 2. Veiligheidsmaatregelen van Kellogg’s
 3. Hoe gebruikt Kellogg’s uw persoonlijke gegevens?
 4. Aan wie geeft Kellogg’s uw persoonlijke gegevens door en waarom?
 5. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?
 6. Naar welke landen worden uw persoonlijke gegevens verzonden en waarom?
 7. Hoe en waarom maakt Kellogg’s gebruik van ‘cookies’?
 8. Personalisering van de website
 9. Het beleid van Kellogg’s inzake het verzamelen van gegevens van kinderen
 10. Wijziging van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 11. Hoe kunt u contact opnemen met Kellogg’s?


1. Welke persoonlijke gegevens verzamelt Kellogg’s via deze website en op welke manier doet Kellogg’s dat?

Als u dat wilt, kunt u uw persoonlijke gegevens verstrekken. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die ú aan ons wilt verstrekken of die we nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen (en onze dienstverlening te verbeteren). Persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, fysieke informatie zoals lengte of gewicht, burgerlijke staat, informatie over uw gezinsleden of personen die u ten laste komen, uw postadres en e-mailadres worden door ons rechtstreeks verzameld; informatie over uw verbinding en systeem verzamelen wij indirect, door middel van cookies.

Mogelijk wenst u ons uw e-mailadres, naam, telefoonnummer enz. te verstrekken zodat wij u informatie over onze producten kunnen geven, zodat u kunt meedoen aan onze wedstrijden of enquêtes, of zodat wij u op de hoogte kunnen houden van voor u interessante Kellogg-ontwikkelingen. Bepaalde functies van de website zijn mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers die hun gegevens niet verstrekken of niet instemmen met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op deze site.

Misschien wilt u graag uw loopbaan bij Kellogg’s ontwikkelen en op vacatures solliciteren door uw cv op onze online wervingssites te plaatsen.

Terugkeer naar boven

2. Veiligheidsmaatregelen van Kellogg’s

Kellogg’s treft veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming in Benelux. Kellogg’s heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies te voorkomen, om de integriteit van de gegevens te bewaren en om toegang tot de gegevens te reguleren. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers van de Kellogg-groep en daartoe bevoegde medewerkers van onze externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Alle Kellogg-medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, moeten het Kellogg-privacybeleid naleven en Kellogg’s eist van alle externe dienstverleners dat al hun werknemers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend. Bovendien zijn er contracten afgesloten met deze externe dienstverleners die gegevens voor Kellogg’s verwerken en toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben, om ervoor te zorgen dat het in uw rechtsgebied vereiste beveiligingsniveau van kracht is en dat uw persoonsgegevens alleen in opdracht van Kellogg’s worden verwerkt.

Zie vraag 4 - Aan wie geeft Kellogg’s uw persoonlijke gegevens vrij en waarom?

Terugkeer naar boven

3. Hoe gebruikt Kellogg’s uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan Kellogg’s hebt verstrekt, zoals u werd geïnformeerd op het moment dat u uw persoonlijke gegevens verstrekte. Ze zullen ook worden gebruikt voor het verlenen en ondersteunen van onze diensten, voor het verkrijgen van feedback over de kwaliteit van onze diensten, om schending van de beveiliging, de wet en onze contractuele voorwaarden te voorkomen en voor direct-marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verstrekt aan entiteiten die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd, aan derden (als onderdeel van de informatie die over het algemeen deel uitmaakt van het handelsfonds) in het geval van de verkoop van het handelsfonds, een reorganisatie van het bedrijf of zoals anderszins door de wet of de toepasselijke regelgevende instantie wordt vereist of toegestaan.

Terugkeer naar boven

4. Aan wie geeft Kellogg’s uw persoonlijke gegevens door en waarom?

Kellogg’s zal uw persoonlijke gegevens nooit bekend maken aan een derde partij (dat wil zeggen een andere partij dan een entiteit binnen de Kellogg-groep) die deze gegevens voor haar eigen doeleinden wil gebruiken, anders dan zoals vereist door de wet. Als onderdeel van een wereldwijde groep kan Kellogg’s uw persoonlijke gegevens naar eigen goeddunken overdragen of bekend maken aan een andere gegevensbeheerder binnen de Kellogg-groep om gebruikt te worden voor soortgelijke doeleinden, en u geeft hierbij toestemming voor een dergelijke overdracht of bekendmaking. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen of bekendgemaakt aan een andere gegevensbeheerder binnen de Kellogg-groep, heeft deze gegevensbeheerder dezelfde rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als Kellogg’s.

Met uw toestemming kan Kellogg’s uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden (dat wil zeggen andere partijen dan entiteiten binnen de Kellogg-groep), maar alleen in de omstandigheden die hieronder worden uiteengezet.

 • Onze externe gegevensbeheerders (zoals digitale agentschappen, dataopslagproviders en andere technische partners) die ons helpen deze website te beheren of de hierop ingediende gegevens te verwerken, kunnen toegang tot uw gegevens hebben. Sommige van deze zakelijke partners kunnen gevestigd zijn buiten het land van waaruit u deze website bezoekt.

Terugkeer naar boven

5. HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U hebt het recht om Kellogg’s te vragen om alle informatie die het bedrijf van u bewaart, aan u te verstrekken. Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of tegen direct marketing, of als u uw persoonsgegevens wilt laten aanpassen, kunt u dit doen door een e-mail.

Terugkeer naar boven

6. Naar welke landen worden uw persoonlijke gegevens verzonden en waarom?

Kellogg’s is een internationaal bedrijf en uw persoonlijke gegevens kunnen naar het buitenland worden overgedragen. Ze kunnen worden overgedragen aan landen die andere niveaus van wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren dan het land van waaruit u uw persoonlijke gegevens hebt ingediend. Waar de plaatselijke regelgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, heeft Kellogg’s (als gegevensbeheerder en gegevensexporteur) veiligheidsmaatregelen getroffen voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten het rechtsgebied van Kellogg’s. Waar de plaatselijke regelgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, is Kellogg’s met de organisaties die uw persoonlijke gegevens ontvangen, overeengekomen dat zij ervoor zorgen dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt.

Als de gegevens van binnen de EER worden overgedragen naar een rechtsgebied buiten de EER, gebeurt dit uit hoofde van een overeenkomst inzake de overdracht van persoonsgegevens die zorgt voor de vereiste bescherming van uw persoonlijke gegevens in het kader van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in de EU en de andere EER-landen.

De server waarop deze website wordt gehost, kan zich buiten het land bevinden van waaruit u deze website bezoekt. De provider van deze website is gebonden aan een contract dat ervoor zorgt dat uw gegevens worden beheerd in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, dat hij alleen optreedt op aanwijzing van Kellogg’s en dat hij alle technische maatregelen implementeert die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens op permanente basis te beveiligen.

Terugkeer naar boven

7. Hoe en waarom maakt Kellogg’s gebruik van ‘cookies’ en andere soortgelijke technologieën?

Kellogg’s maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door websites die u bezoekt, of door bepaalde e-mails die u opent, en van andere soortgelijke technologieën zoals flash cookies en tags. Deze technologieën worden op grote schaal gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken, maar ook om commerciële informatie en marketinginformatie te verstrekken aan de eigenaren van de site, om persoonlijke gegevens te verzamelen zoals het type browser en besturingssysteem, de verwijzende pagina, het pad door de site en het ISP-domein enz., om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers deze website gebruiken. Cookies en soortgelijke technologieën helpen ons om deze website op uw persoonlijke behoeften af te stemmen.

Dit soort informatie die door middel van cookies is verkregen, wordt niet openbaar gemaakt buiten de Kellogg-groep of onze daartoe bevoegde gegevensverwerkers. De informatie zal niet worden gebruikt voor ongevraagde communicatie.

De cookies op uw computer bevatten niet uw naam, maar uw IP-adres. In veel gevallen is de informatie in de cookies niet langer beschikbaar voor Kellogg’s nadat de gebruikerssessie is geannuleerd.

Zorg ervoor dat u in de instellingen van uw computer hebt aangegeven of u wel of geen cookies wilt accepteren. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat u cookies accepteert. Ook kunt u uw browser eenvoudigweg instellen om ze te weigeren, hoewel u in dat geval wellicht geen toegang hebt tot alle functies van de website. Zie de ‘Help’-knop van uw browser om te lezen hoe u dit kunt doen. Sommige flash cookies worden mogelijk niet beïnvloed door dergelijke instellingen. Voor veel delen van deze en andere Kellogg-websites hebt u geen cookies nodig om erdoor te navigeren of ze te gebruiken. Let op: als u verschillende computers op verschillende locaties gebruikt, moet u ervoor zorgen dat elke browser afzonderlijk wordt ingesteld op basis van uw cookievoorkeuren.

Hvorledes du foretager denne indstilling på din computer, kan du se via browserens ”Help” knap. Der er visse flash cookies, som muligvis ikke vil blive berørt af computerens indstilling. Du behøver ikke have cookies på din computer for at kunne anvende eller navigere rundt på denne og andre Kellogg websites. Husk på, at hvis du anvender forskellige computere på forskellige lokationer, vil du være nødt til at sikre, at hver enkelt browser er justeret til at opfylde dine cookie præferencer.

[Voor meer informatie over cookies surf naar www.allaboutcookies.org]

Terugkeer naar boven

8. Personalisering van de website

Met uw toestemming en zoals hieronder beschreven kunnen wij de gegevens die u over uzelf verstrekt wanneer u zich online registreert, gebruiken om ons een beeld te vormen van uw interesses, zodat we kunnen proberen ervoor te zorgen dat u, wanneer u de site bezoekt, geen relevante aanbiedingen en informatie mist.

Kellogg’s en de gerenommeerde externe reclamebureaus die namens Kellogg’s handelen, verzamelen gebruiksinformatie van de bezoekers van onze website met als doel statistische analyse, verkoop- en marketingonderzoek, het bijhouden van het paginagebruik en de paden die bezoekers binnen onze site gebruiken, waardoor we gerichte marketingcampagnes kunnen voeren en e-mails in het kader van direct marketingacties kunnen verzenden, gerichte banneradvertenties op onze website en op andere websites kunnen plaatsen en het gebruik van onze banneradvertenties en andere koppelingen van websites van onze marketingpartners naar onze website kunnen volgen.

We kunnen deze gegevens over internetgebruik ook combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, bijvoorbeeld of u op onze site bent gekomen via een marketingmail die naar een individuele account is verzonden, gegevens over uw gebruikersregistratie (als u bent ingelogd), en gegevens over uw internetgebruik die zijn opgeslagen door middel van een eerdere cookie op uw computer. Wij bewaren deze informatie, zodat we een beter en specifieker inzicht krijgen in de manier waarop klanten gebruik maken van onze site, en in hun voorkeuren en interesses. We kunnen de informatie gebruiken voor verkoop- en marketingonderzoek en om onze site, onze marketingcampagnes en onze e-mailcommunicatie specifiek op u af te stemmen.

Terugkeer naar boven

9. Het beleid van Kellogg’s inzake het verzamelen van gegevens van kinderen

Het is van groot belang om de privacy van kinderen die online zijn te beschermen en ouders of verzorgers aan te moedigen samen met hun kinderen mee te doen aan online activiteiten en de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden.

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar, ook niet met de toestemming van de ouders.

Opmerking voor ouders van kinderen onder de 16 jaar.

Wij raden ouders/verzorgers aan om het e-mailgebruik en andere online activiteiten van hun kinderen regelmatig te controleren.

Terugkeer naar boven

10. Wijziging van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Kellogg’s zal dit privacybeleid incidenteel wijzigen en rectificeren. Lees dit beleid regelmatig door om te zien wat er is veranderd en hoe deze veranderingen op u van invloed kunnen zijn.

Terugkeer naar boven

11. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET KELLOGG’S?

Het adres is: verzendt wij een e-mail

Terugkeer naar boven